با درود فراوان.شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که از ریموت کد فیکس استفاده نمایید یا کد لرن.کدام بهترند؟در ابتدا باید یاد آور شد انتخاب شما در ریموت وابسته به گیرنده

X